Povinně zveřejňované údaje podle zák. č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Obec Holotín

2. Důvod a způsob založení                    

Právní úprava:

 • Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Obec Holotín (dále jen obec):

 • je územním samosprávným celkem České republiky,
 • je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu,
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

Obec své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Ve věcech samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce, jehož členové jsou voleni na funkční období čtyř let. Zastupitelstvo obce má 5 členů. Obec vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní správu (tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

 3. Organizační struktura 

 • zastupitelstvo:
  • Tomáš Suchánek - starosta obce
  • Petr Svoboda - místostarosta obce
  • Zdenek Penkala - člen zastupitelstva
  • Pavel Sadský - člen zastupitelstva
  • Václav Beran - člen zastupitelstva
 • finanční výbor - předseda finančního výboru Zdenek Penkala, Lucie Suchánková, Václav Beran
 • kontrolní výbor - předseda finančního výboru Pavel Sadský, Kateřina Svobodová, Václav Beran

4. Kontaktní spojení                                               

Adresa: Obec Holotín, Holotín 32, 535 01 Přelouč 
Úřední hodiny: čtvrtek 17:00 - 19:00   
Telefon: Tomáš Suchánek +420721721736

              Petr Svoboda      +420702064740

 
E-mail: holotin@obecholotin.cz
www stránky: https://www.obecholotin.cz

5. Případné platby lze poukázat (bankovní spojení)

Číslo účtu:  28425561/0100

6. IČO

580651

7. DIČ 

Obec není plátcem DPH

8. Rozpočet v tomto a minulém roce                                                                      

 

9. Žádosti o informace

Žádost o informace lze podat v elektronické podobě nebo ústně či písemně na Obecním úřadě Holotín.

10. Příjem žádostí a dalších podání                                                                         

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím internetových stránek www.obecholotin.cz
 • Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.
 • Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
 • Písemná žádost je doručena Obecnímu úřadu Holotín, kde je zaevidována a postoupena příslušnému pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována na sekretariátu.
 • Z podání musí být zřejmé
  • kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);
  • jaká informace je požadována;
  • kterému povinnému subjektu je určena (OÚ Holotín).
 • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost o 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

Lhůty při vyřizování žádostí o informace:

 • Poskytnutí informací - do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací - až o 10 dnů
 • Rozhodnutí o odepření informací - ve lhůtě pro poskytnutí informací
 • Odkázání žadatele na zveřejněnou informaci - do 7 dnů od přijetí žádosti
 • Sdělení o odložení žádosti - do 3 dnů od přijetí žádosti
 • Výzva k upřesnění žádosti - do 7 dnů od podání žádosti
 • Lhůta k upřesnění žádosti (pro žadatele) - do 30 dnů od výzvy
 • Lhůta pro podání odvolání - do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
 • Lhůta pro vyřízení odvolání - do 15 dnů od předložení odvolání odv. orgánu

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Závažnými důvody jsou:

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

11. Opravné prostředky                                                                                           

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
 • V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§ 7), ochrany osobnosti a soukromí (§ 8), ochrany obchodního tajemství (§ 9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11). V souladu s tímto ustanovením (§ 11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.

12. Formuláře

Všechny formuláře lze získat na Obecním úřadě Holotín, popř. na Městském úřadě Přelouč - www.mestoprelouc.cz/vismo/osnova.asp?u=13456&id_org=13456&id_osnovy=15396&p1=13355 . 

13. Návody pro řešení nejrůznějších situací     

Informace poskytne Obecní úřad Holotín, další zdroje na https://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place .

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle kterých Obec Holotín jedná a rozhoduje:

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku ČR
 • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
 • zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném, a jiném vzdělávání
 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • obecně závazné vyhlášky obce Holotín

 15. Sazebník úhrad za poskytování informací                                                 

K nahlédnutí na OÚ. 

16. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.

K nahlédnutí na OÚ. 

17. Seznam organizací                                                                                            

Obec není zřizovatele žádné organizace.